Tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh,
Buồn cho ai mà lại tiếc cho ai.
Duyên chông chênh nguyệt mỉa mai cười,
Ngao ngán nhẽ đào tiên lăn cõi tục.
Đã gác gương loan treo giá ngọc,
Nỡ hoài chim cú đậu cành mai.
Duyên còn dài, xuân hãy còn dài,
Thử đủng đỉnh xem cơ tiền định.
Nhắn ông Nguyệt hãy xe dây xích,
Khách giai nhân với khách văn nhân.
Sắc tài ai kẻ cầm cân?


Tiêu đề bài này Văn đàn bảo giám chép là Phận hồng nhan.

Nguồn:
1. Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
2. Đoàn Như Khuê, Cảo thơm toàn tập, Ngô Tử Hạ ấn quán, Hà Nội, 1929