Tôi may trở về, liêu hữu Đô đài thăm hỏi khắp,
Ông sao đi vội, án ngờ sông Hãn đợi chờ ai?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)