Cảnh trí đúng nha gia, tái xuất sau ba lần truyền mệnh
Trúc tùng nay biểu hiện, song tặng trước mười năm sắc phong

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)