和大明使余貴其一

大明受命興江左,
天使賚詔頒安南。
嶅山擁道皇華節,
珥河照日秋風帆。
海邊化日明黃道,
天上文星清瘴嵐。
中國方今用儒治,
遐方共喜聖恩覃。

 

Hoạ Đại Minh sứ Dư Quý kỳ 1

Đại Minh thụ mệnh hưng Giang Tả,
Thiên sứ lãi chiếu ban An Nam.
Ngao Sơn ủng đạo hoàng hoa tiết,
Nhị Hà chiếu nhật thu phong phàm.
Hải biên hoá nhật minh hoàng đạo,
Thiên thượng văn tinh thanh chướng lam.
Trung Quốc phương kim dụng Nho trị,
Hà phương cộng hỷ thánh ân đàm.

 

Dịch nghĩa

Đại Minh chịu mệnh trời dấy lên từ Giang Tả,
Sứ trời đem chiếu chỉ tới An Nam.
Cờ sứ rợp đường núi Ngao Sơn,
Buồm thu lấp lánh ánh mặt trời trên Nhị Hà.
Ven biển, mặt trời thanh bình chiếu sáng con đường Thiên tử đi,
Ở trên trời, sao văn tinh quét sạch lam chướng.
Nay Trung Quốc dùng đạo Nho trị nước,
Phương xa cùng vui mừng với Thánh hoàng.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dấy lên Giang Tả chịu mệnh trời
Minh sứ An Nam chiếu tới nơi.
Cờ sứ Ngao Sơn đường rợp núi,
Mặt trời ánh Nhị Hà thu ngời.
Đường vua ven biển trời chiếu sáng,
Lam chướng văn tinh quét sạch trời,
Trung Quốc dùng đạo Nho trị nước,
Thánh hoàng mừng chúc với cùng người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dấy Giang Tả chịu mệnh trời
An Nam Minh sứ tới nơi chiếu mời.
Ngao Sơn cờ sứ rợp trời,
Nhị Hà lấp lánh sáng ngời buồm thu.
Biển bờ chiếu sáng đường vua,
Văn tinh quét sạch bao mùa chướng lam.
Trung Hoa Nho đạo trị dân,
Phương xa mừng với cái ân thánh hoàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời