Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Chu Mật (5 bài)
- Lưu Thần Ông (3 bài)
- Vương Nghi Tôn (1 bài)
- Đổng Văn Dụng (3 bài)
- Văn Thiên Tường (12 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 05/11/2018 12:42 bởi Vanachi
Lý Khiêm 李謙 (1232-1310) tự Thụ Ích 受益, làm Đông Bình phủ học giáo thụ, là danh thần đời Nguyên, người Vận Châu (nay thuộc Đông A, Sơn Đông), cùng Diêm Phục 閻復, Từ Diễm 徐琰, Mạnh Kỳ 孟祺 được gọi là Đông Bình tứ kiệt.