悼親西望

賢勞王事靡遑安,
念切松楸淚暗潸。
雲樹蕭蕭鳴朔漠,
日光奄奄薄西山。
萬鍾致養嗟何及,
一息猶存豈取閒。
推孝為忠忠有孝,
使君高躅杳難攀。

 

Điệu thân tây vọng

Hiền lao vương sự mỹ hoàng an,
Niệm thiết tùng thu lệ ám san.
Vân thụ tiêu tiêu minh sóc mạc,
Nhật quang yểm yểm bạc tây san.
Vạn chung trí dưỡng ta hà cấp,
Nhất tức do tồn khởi thủ nhàn.
Suy hiếu vi trung, trung hữu hiếu,
Sứ quân cao trục liểu nan phan.

 

Dịch nghĩa

Khó nhọc lo việc nhà vua, không có lúc nghỉ ngơi,
Thiết tha nhớ đến cây tùng cây thu, nước mắt nhỏ thầm.
Rằng cây dưới mây xào xạc nơi bãi cát phía bắc,
Bóng mặt trời bảng lảng gác non tây.
Muôn chung nuôi dưỡng, ôi làm sao kịp!
Một chút hơi tàn, há dám rảnh rang.
Suy bụng hiếu làm trung, trung phải có hiếu,
Dấu thanh cao của sứ quân, mờ mịt khó vin tới.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình, Hoàng Lê

Chăm việc nhà vua chẳng ngơi,
Đoán trông phần mộ lệ thầm rơi.
Mấy mờ bãi bắc, cây run rẩy,
Ác ngả non đoài, bóng dõi soi.
Dưỡng dục nghìn vàng khôn báo đáp,
Nhàn cư một sớm há theo đòi.
Suy trung với hiếu, trung là hiếu.
Vòi vọi sứ quân thực khó noi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khó nhọc việc vua không lúc ngơi,
Tùng thu nhớ đến lệ thầm rơi.
Dưới mây bãi bắc cây xào xạc,
Bóng nhật non tây bảng lảng trời.
Nuôi dưỡng muôn chung ôi khó kịp!
Hơi tàn một chút há nhàn chơi.
Suy hiếu làm trung, trung phải hiếu,
Sứ quân cao khiết khó theo người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Việc nước quanh năm chẳng rảnh tay
Nghĩ về phần mộ mắt cay cay
Cây mờ ảo não mây phương bắc
Nắng nhạt âu sầu bóng phía Tây
Chăm dưỡng công dày sao sánh kịp
Nhàn cư sức mỏng há so tày
Lòng trung ở hiếu, trung là hiếu
Theo bước thanh cao khó đủ đầy


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời