Mỹ tửu hề!
            như hồng nhan
Uống thôi, chốc nữa đêm tàn rượu chua
Uống đi, thu đã cuối mùa
Ngoài hiên gióng giả tiếng mưa xót lòng

Trải manh chiếu cũ nằm chung
Dễ chi thu dạ tương phùng tao nhân
Ba mươi năm giỡn phong trần
Đêm nay nằm khểnh thẳng lưng cười khà
Cảm hoài nâng chén hoàng hoa
Chao ơi... màu rượu có pha sắc lòng!


8-2006

Nguồn: Đan tâm, Thư Ấn Quán tái bản, Hoa Kỳ, 2007