Hai năm xa cờ đỏ
Em bé nhớ vô cùng
Tết gần, rủ bạn nhỏ
Làm cờ vui đón xuân

Chợ phiên mua phẩm đỏ
Vườn tối đào nghệ vàng
Giấy mấy tờ cuốn bó
Đánh trâu vào giữa rừng

Giấy trắng trải cỏ xanh
Cành tre làm bút nhỏ
Em gác, em ngồi tô
Gió rừng hồi hộp thở


Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970