Hoá được, hoá cơ tuỳ cảm ứng,
Huyền càng huyền diệu, đạo cao vời.
Oai linh chuyển vận phù sông núi,
Hoá dục, công ơn khắp đất trời.

tửu tận tình do tại