Ngoài thái dương kia, có nắng hồng
Biển trời nam tiếp biển trời đông
Bờ cõi, non sông tuy khác biệt
Cân đai, lễ nhạc vẫn tương đồng
Ngẫu nhiên quen biết ngoài muôn dặm
Chí khí hẹn nhau giữa tấc lòng
Về kinh, áo ngập thiên hương ấy
Gió mang hoà khí toả mênh mông