Ôi tình yêu, tình yêu
Cái hố tối và sâu
Tôi sa chân xuống đó
Tai, mắt thấy gì đâu

Cha sai đi chăn cừu
Chuông cổ cừu vẫn gõ
Nhưng tai không nghe rõ
Cừu ăn lúa chẳng hay

Mẹ cho đầy thức ăn
Vào một cái túi dết
Để quên đâu không biết
Đành chịu đói cả ngày

Cha mẹ thân yêu ơi
Giờ xin đừng giao việc
Làm sai - con rất tiếc
Con chẳng biết làm chi


Nguồn: Tuyển tập 100 bài thơ Petofi Sandor, Nguyễn Văn Trung dịch, NXB Thế giới, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)