27/01/2022 02:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình yêu, tình yêu
A szerelem, a szerelem

Tác giả: Petőfi Sándor

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 06/12/2020 19:04

 

Nguyên tác

A szerelem, a szerelem,
A szerelem sötét verem;
Beleestem, benne vagyok,
Nem láthatok, nem hallhatok.

Őrizem az apám nyáját,
De nem hallom a kolompját;
Rá-rámegy a zöld vetésre,
Hej, csak későn veszem észre.

Telerakta édesanyám
Eleséggel a tarisznyám;
Elvesztettem szerencsésen,
Lesz módom a böjtölésben

Édesapám, édesanyám,
Ne bizzatok most semmit rám,
Nézzétek el, ha hibázok -
Tudom is én, mit csinálok!

Bản dịch của Nguyễn Văn Trung

Ôi tình yêu, tình yêu
Cái hố tối và sâu
Tôi sa chân xuống đó
Tai, mắt thấy gì đâu

Cha sai đi chăn cừu
Chuông cổ cừu vẫn gõ
Nhưng tai không nghe rõ
Cừu ăn lúa chẳng hay

Mẹ cho đầy thức ăn
Vào một cái túi dết
Để quên đâu không biết
Đành chịu đói cả ngày

Cha mẹ thân yêu ơi
Giờ xin đừng giao việc
Làm sai - con rất tiếc
Con chẳng biết làm chi
Szérantyhíd, tháng 11 năm 1843
Nguồn: Tuyển tập 100 bài thơ Petofi Sandor, Nguyễn Văn Trung dịch, NXB Thế giới, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Petőfi Sándor » Tình yêu, tình yêu