Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ, 44 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Lâm Thị Mỹ Dạ (65 bài)
- Thái Bá Tân (52 bài)
- Bế Kiến Quốc (89 bài)
- Nguyễn Thuỵ Kha (128 bài)
- Lê Thị Mây (29 bài)
Tạo ngày 02/11/2020 11:47 bởi hongha83
Nguyễn Văn Trung (1949-) là kỹ sư điện tử, nhà thơ, dịch giả, quê ở Yên Lư, Yên Dũng, Bắc Giang. Lưu học sinh tại Hungary từ năm 1967 đến năm 1973. Công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam từ năm 1974 đến năm 1985. Công tác tại ngành Đường sắt Việt Nam từ năm 1985 đến năm 2009.

Tác phẩm:
- Tuyển tập 100 bài thơ Sandor Petofi, NXB Thế giới, 2016
- Tuyển tập thơ Hungary, NXB Thế giới, 2018
- Tuyển tập 100 bài thơ Endre Ady, NXB Thế giới, 2019
- Thơ dịch và sáng tác (tuyển chọn - 2020), Nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2020

 

Thơ dịch tác giả khác

Áprily Lajos (Hungary)

Babits Mihály (Hungary)

Csokonai Vitéz Mihály (Hungary)

Dániel Berzsenyi (Hungary)

Endre Ady (Hungary)

Ferenc Kölcsey (Hungary)

Gárdonyi Géza (Hungary)

Gyurkovics Tibor (Hungary)

Juhász Gyula (Hungary)

Kazinczy Ferenc (Hungary)

Oravecz Imre (Hungary)

Petőfi Sándor (Hungary)

Radnóti Miklós (Hungary)

Tóth Árpád (Hungary)

Várnai Zseni (Hungary)

Vörösmarty Mihály (Hungary)