Vượt khỏi tường, hoa vươn mọi phía
Thế trong hoa lầu tía nhà ai?
Kinh thư không đọc một bài
Thân phong hầu tước, lộc ngoài vạn gia.
Trên lầu người đẹp hát ca
Nhưng không phải điệu xưa là "Lương Châu"

tửu tận tình do tại