Mưa gió buồn chung cả một trời,
Vừa hoa Dân Chủ gãy chồi mai.
Mơ màng nước cũ hồn trong mộng,
Lạnh lẽo hồ Tây cảnh vắng người.
Giọt lệ hưng vong lau chửa ráo,
Tấm lòng ưu ái gột bao phai?
Nghìn thu chính khí gương còn đó,
Nối gót đàn sau biết những ai?


Nguồn:
1. Tạp chí Tân dân, số 3 (số đặc biệt kỷ niệm Phan Tây Hồ tiên sinh), ngày 24-3-1949
2. Phan Chu Trinh toàn tập (tập I), NXB Đà Nẵng, 2005