Một chết nên danh, đâu phải chí anh hùng từ trước;
Suốt đời trung nghĩa, không thẹn nhìn đại cục ngày nay.

tửu tận tình do tại