Dứt tiếng ly ca ném chén vàng,
Bồi hồi từ giã đất Tuyên Quang.
Biết tìm đâu thấy người trong mộng,
Khen não nùng thay cảnh dọc đường!
Cây cỏ ba đông trời cố quốc,
Nước non muôn dặm bóng tà dương.
Xanh xanh sông nọ bao nhiêu khúc,
Một khúc xa nhau một dặm trường.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990