Người bến sông Lô, kẻ chợ Bờ,
Tìm nhau chẳng thấy ruột vò tơ!
Chiếc thân đất khách ta buồn lắm,
Giấc mộng canh trường khách tỉnh chưa?
Sự trước đã lầm ra thế ấy,
Đường xa sớm liệu tự bây giờ.
Mông mênh bốn bề ai tri kỷ?
Canh tối đèn tàn, tiếng gió mưa!...


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990