83.38
Thể thơ: Phú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Từ khoá: Tuyên Quang (8)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/09/2014 00:46

Chưng xem:
Đặc khí thiêng liêng;
Nhiều nơi thanh lạ.

Non Xuân Sơn cao thấp triều tây;
Sông Lôi Thuỷ quanh co nhiễu tả.

Ngàn tây chìa cánh phượng, dựng thửa hư không;
Thành nước uốn hình rồng, dài cùng dãy đá.

Đùn đùn non yên ngựa, mấy trượng khoẻ thế kim thang;
Cuồn cuộn thác Con Voi, chín khúc bền hình quan toả.

Thêm có:
Lâu đài kề nước;
Hoa cỏ hướng dương.

Thược dược khéo mười phần tươi tốt;
Mẫu đơn khoe hết bực giàu sang.

Hây hây ngõ hạnh, tường đào, quanh nhà thái tổ;
Thay thảy đường hoè, dặm liễu, hóng gió thiều quang.

Má hồng điểm thức yên chi, đầy vườn hạnh, xem bằng quốc sắc;
Quần lục đượm mùi long não, dãy tường lan, nức những thiên hương.

Lại có nơi:
Tiện nẻo vãng lai;
Ra nơi thành thị.

Tán đầu khăn hợp khách bốn phương;
Xe dù ngựa dong đường thiên lý.

Đủng đỉnh túi thơ, bầu rượu, nặng cổ thằng hề;
Dập dìu quần sả, áo nghê, dầu lòng con tí.

Diên đồi mồi, châu châu, ngọc ngọc, nhiều chốn phồn hoa;
Viện thu thiên, ỷ ỷ la la, mười phần phú quý.

Xem phong cảnh chỉn đã khác thường;
Gẫm tạo vật thật đà có ý.

Thửa mắc:
Trời sinh chúa thánh;
Đất có tôi lành.

Xem ngôi kiền đòi thời mở vận;
Phép hào lấy luật dụng binh.

Đất tam phân có thửa hai, chốn chốn đều về thanh giáo;
Nhà bốn bể vầy làm một, đâu đâu ca xướng thái bình.

Chín lần nhật nguyệt làu làu, cao đường hoàng đạo;
Nghìn dặm sơn hà chễm chễm, khoe thế vương thành.

Hình thế ấy khen nào còn xiết;
Phong cảnh này thực đã nên danh!


Đại Đồng là tên đất thuộc phủ Yên Bình, Tuyên Quang. Khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, anh em Vũ Văn Uyên, Vũ Văn Mật chiếm giữ đất đó chống nhà Mạc. Họ Vũ một mặt giúp binh lương cho Lê Trang Tông (khởi sự ở Thanh Hoá), một mặt củng cố nội bộ, cho nên khi ấy Đại Đồng là một vùng nổi tiếng phồn vinh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]