Một bước trên cát lún
Một bước giữa gió cuồn
Thơ lạnh như kiếm báu
Chém ngang thế kỷ buồn