Thầy thương sĩ tử không may
Văn này, chữ ấy mấy ai dám bì
Ghét thay thói cũ trường qui
Bao văn tài phải hỏng thi, nghèo hèn

Lệ rơi thấm với muội đèn
Trái tim nhỏ những giọt khuyên tròn vòng
Hỡi ơi một phút mủi lòng
Nổi chìm số kiếp, long đong cuộc đời

Đầu chỉ cúi trước hoa mai
Đã tâm đáng nể, lại tài nên kiêng.
Giá chi trời phật còn thiêng
Đạp vua chúa dưới xích xiềng buộc chân!

Tiếng thầy - Quát - những câu thần
Vẫn sang sảng, vẫn thấy gần đâu đây!...