Gác cỏ mát thay
Bờ rào, chiều rụng
Lan can đứng vịn, nào ai?
Nhìn đồng đất mười dặm
Khắp chốn thảy rừng dài
Nhớ khi gặp
Trường đình rót rượu
Gió thu hiu hắt
Mưa nhỏ lay phay
Cởi áo đường xa tặng
Khúc biệt ly sợ hát thành bài
Ngày giờ thấm thoát
Làm sao tránh khỏi chia tay
Tình sâu há dám phai
Được khi vùng vẫy
Đầu bạc quăng chài
Hay chuyện về nam, hồng nhạn
Tin thư, dù góc bể chân trời
Thôi, mây dừng, ý đọng
Sông Ngô, bể Sở từ đây

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)