Khó khăn thì mặc có màng bao,
Càng khó bao nhiêu chí mới hào.
Đại địa dầy, Nam nhạc khoẻ,
Của tiêu vắng, Bắc thần cao.
Lấy khi đầm ấm pha khi lạnh,
Giữ thuở khô khao có thuở dào.
Kìa nếu Tô Tần ngày trước,
Chưa đeo tướng ấn có ai chào.


Bài này trùng với bài thơ Nôm thứ 47 của Nguyễn Bỉnh Khiêm, chỉ khác một số chữ, nên chưa rõ là thơ của ai.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]