Khó khăn thì mặc có màng bao,
Càng khó bao nhiêu chí mới hào.
Đại địa dầy, Nam nhạc khoẻ,
Của tiêu vắng, Bắc thần cao.
Lấy khi đầm ấm pha khi lạnh,
Giữ thuở khô khao có thuở dào.
Kìa nếu Tô Tần ngày trước,
Chưa đeo tướng ấn có ai chào.


Sách Văn đàn bảo giám chép bài này của Nguyễn Bỉnh Khiêm với tiêu đề Nhân tình thế thái bài 24:
Khó thì mặc khó có nài bao,
Càng khó bao càng chí anh hào.
Đại địa đắp nam nhạc khoẻ,
Của tiêu thẳm bắc thuần cao.
Lấy khi đầm ấm bù khi lạnh,
Nhớ thuở khô khan có thuở dào.
Kìa nếu Tô Tần nghèo thuở trước,
Chưa đeo tướng ấn có ai chào.
Nguồn: Nguyễn Trãi toàn tập, Đào Duy Anh, NXB Khoa học xã hội, 1976