Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 05/07/2008 10:39

宣詔罷別運副阮炎

長安自昔帝王州,
偶賦皇華作勝遊。
俗雜獠夷民太古,
地宜粳稻歲常秋。
山中過我無苛虎,
境上煩君畜木牛。
王事有程軍政急,
胸懷莫向酒杯休。

 

Tuyên chiếu bãi biệt vận phó Nguyễn Viêm

Trường An tự tích đế vương châu,
Ngẫu phú Hoàng hoa tác thắng du.
Tục tạp liêu di dân thái cổ,
Địa nghi canh đạo, tuế thường thu.
Sơn trung quá ngã vô hà hổ,
Cảnh thượng phiền quân súc mộc ngưu.
Vương sự hữu trình quân chính cấp,
Hung hoài mạc hướng tửu bôi hưu.

 

Dịch nghĩa

Trường An từ xưa là đất đế vương,
Ngẫu nhiên làm bài thơ Hoàng hoa, tả cuộc du hành kỳ thắng.
Phong tục xen lẫn man di, vẫn là dân thái cổ,
Đất ưa lúa mố, lúa thơm, năm thường được mùa.
Trong núi không thấy con hùm ngược chính đi qua,
Trong cõi xin phiền đến ông chứa sẵn “mộc ngưu”.
Lệnh vua có thời hạn, việc quân gấp rút,
Xin ông chớ có mê say chén rượu![Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Trường An xưa vốn đế vương châu,
Bỗng viết Hoàng hoa vịnh thắng du.
Tục lẫn mán mường, dân cổ phác,
Đất trồng tám cánh, lúa phong thu.
Trong non, ta thấy không hùm dữ,
Trong cõi, ngày nên chứa mộc ngưu.
Quân chính phép vua dày quá gấp,
Không nên mang rượu để lu bù.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Từ cổ Trường Yên đất đế gia
Ngẫu nhiên lại hoạ phú Hoàng hoa
Liêu, Di phong hoá dân như cổ
Nếp tẻ hàng năm thóc khắp nhà
Trên núi không còn nhìn hổ dữ
Phiền ông tích sẵn “mộc ngưu xa”
Việc vua khuôn phép đang cần gấp
Chén rượu vừa thôi chớ quá đà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trường An xưa đất đế vương,
Hoàng hoa thơ phú tả tường thắng du.
Dân xưa xen tục man di,
Lúa thơm, lúa mố, thường khi được mùa.
Trong non không thấy hổ lùa,
“Mộc ngưu chứa sẵn”để thừa chở lương.
Lệnh vua quân ngũ, gấp thường,
Xin ông chớ có vấn vương rượu chè!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trường An xưa đất đế vương
Hoàng hoa thơ viết trên đường dạo chơi
Man di tục cũ chẳng dời
Đất ưa lúa nếp thường khi được mùa
Trong non hùm dữ chẳng ưa
Chốn nầy xin hãy trữ thừa quân lương
Lệnh vua mau sớm lên đường
Đừng cho chén rượu vấn vương sa đà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trường An xưa đất của vì vương,
Thơ phú hoàng hoa du thắng tường.
Phong tục man di xen thái cổ,
Lúa thơm lúa mố được mùa thường.
Trong non hổ dữ không còn nữa,
Chứa sẵn mộc ngưu để chở lương.
Có hạn lệnh vua quân việc gấp,
Rượu chè xin chớ có mà vương!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời