Ngựa tre rong ruổi thú reo cười,
Nay đã thành ông cụ tám mươi.
Còn lắm tỉnh say theo cuộc thế,
Trải bao chua ngọt với mùi đời.
Lựa vai quan lão thêm nghề hát,
Cắp bút thầy đồ sẵn chuyện chơi.
Già hẳn kém duyên chưa kém nợ,
Nợ thi nợ tửu vướng nhiều nơi.


Bài thơ được làm năm Bính Thân 1956 khi tác giả lên lão 80 tuổi.

Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007