Năm nay năm chục tuổi đầu rồi,
Tính sống trăm năm mới nửa thôi.
Sương tuyết xông pha làn tóc bạc,
Nắng mưa dầu dãi nước da mồi.
Công hầu khanh tướng chưa vào bực,
Mặn nhạt cay chua nếm đủ mùi.
Gánh vác giang sơn nhờ bực trẻ,
Bán sầu ta hãi gượng mua vui.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 21, tháng 3-1919