Đàn sáo vang lừng chúc bảy mươi
Cười vui tiệc thọ rượu say muồi
Trời sinh Ma cật tay hoa bút
Trẻ có Trần Tư bậc lắm tài
Non bộ hàng mai là bạn thiết
Nụ lan chồi quế giỏi trồng chơi
Lấy thơ làm thuốc trường sinh uống
Rượu thọ đàn em hát chúc vui