Còn rượu Ðồ Tô mừng tiệc thọ
Nghiêng ly rót chúc uống say mèm
Kiếp tằm kéo kén nhưng còn mạnh
Tuổi hạc về trời cứ mãi thêm
Tranh vẽ hoa cười màu thắm thiết
Thơ ngâm đàn đệm điệu êm đềm
Nghe tin thế giới đầy binh lửa
Thần quỉ cơ trời sợ cũng êm

Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê