Mau nở nhanh tàn thật lạ thay
Trường sinh thuốc chẳng phải hoa nầy
Xót thương hương sắc khoe đêm tối
Son phấn tàn rơi khi gió mai