Rõ nền phú quý, bậc tài danh,
Lần bước hài vân bước dặm xanh.
Trên gác Quan Âm mây phủ tán,
Trước lầu Ngưng Bích gió lay mành.
Khen tài nhả ngọc thơ lưng túi,
Sánh giọng quỳnh tương rượu một bình.
Gặp hội trường văn xuân bảng chiếm,
Làm cho đổ quán lại xiêu đình.


Bài thơ theo lối tập Kiều, với ý khuyên người bền chí học hành để thi đỗ rạng danh với đời.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]