Đồn em hay truyện Thuý Kiều,
Lại đây mà giảng mấy điều cho minh.
Vì đâu Kiều gặp Kim Sinh?
Vì đâu Kiều phải bán mình chuộc cha?
Vì đâu Kiều phải đi xa?
Vì đâu Kiều phải vào nhà lầu xanh?
Hoa trôi bèo dạt đã đành,
Vì đâu mắc phải Sở Khanh nói lừa?
Vì đâu kết tóc xe tơ?
Vì đâu Kiều phải lên chùa làm sư?
Vì đâu Kiều gặp họ Từ?
Báo ân báo oán trả thù sạch không?
Vì đâu Kiều bị mất chồng?
Vì đâu Kiều phải xuống sông Tiền Đường?
Bao nhiêu nghĩa thảm, tình thương,
Em ơi giảng hết mọi đường anh nghe!

- Em đây thông truyện Thuý Kiều,
Em xin giảng hết mọi điều mọi tinh.
Chơi xuân Kiều gặp Kim Sinh,
Vì thằng hàng tấm, Kiều phải bán mình chuộc cha.
Vì ba trăm lạng Kiều phải đi xa,
Vì mụ Tú Bà, Kiều mắc lầu xanh.
Hoa trôi bèo dạt đã đành,
Sơ mưu mắc phải Sở Khanh nói lừa.
Vì chàng Thúc kết tóc xe tơ,
Vì Hoạn Thư Kiều phải lên chùa làm sư.
Ba năm Kiều gặp họ Từ,
Báo ân báo oán, trả thù đã xong.
Vì lời nói, Kiều phải mất chồng,
Vì Hồ Tôn Hiến, Kiều phải xuống sông Tiền Đường.
Bao nhiêu nghĩa thảm, tình thương,
Em đã giảng hết mọi đường anh nghe.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001