Đêm nay chiếc bóng ngỡ ngàng
Niềm đau tử biệt đâu màng sinh ly
Cửu nguyên tử biệt hẹn kỳ
Sinh ly đôi ngã còn gì đau hơn?

tửu tận tình do tại