Nói làm thực cũng không lành
Nuôi cá vỡ hoang việc rất thành
Dệt vải chăn tằm phòng rét đến
Trồng cây chế thuốc chữa cho mình
Giấu điều bất thiện thành đại ác
Quan lại bây giờ đâu có vinh
Xa ngóng đền tây mươi dặm lẻ
Dân thờ nhớ đức tấm lòng thành

tửu tận tình do tại