Bao phen cướp phá giặc Minh Thanh,
Nước cũ non sông vẫn của mình.
Đất Việt sinh người, người thánh triết,
Trời Nam có tướng, tướng thần linh.
Canh phòng đồn luỹ còn in vết,
Huyết chiến làng thôn dấu vẫn rành.
Ấp Dưỡng, Nha, Đằng, Nhân Huệ mở,
Phả ghi thuở ấy đượm ân tình.

tửu tận tình do tại