Mười cảnh đây đây chẳng thiếu chi,
Còn ông điếu tẩu ở Sa kỳ.
Yên hà bóng dợn hai mai tuyết,
Phong nguyệt tay cầm một sợi ty.
Có cá không thèm mong đoái đến,
Được rồng rồi lại thả cần chi.
Giữ trong non nước đầy y ái,
Tự thuở đời mô đến thuở ni.


Ông già câu cá ở Sa kỳ. Thực ra đây là một ghềnh đá nhô ra ở cửa biển Sa kỳ trông giống hình ông già ngồi câu cá.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]