Nam Bắc Đông Tây hiệp một nhà,
Hà Nhai đây có thiệt phiền hoa.
Khe trong tôm cá lên trừng nguyệt,
Bóng mát bướm ong lộn dệt hoa.
Bữa bữa lâu đài chuông giục tối,
Chiều chiều thương mại khách đi qua.
Chốn Trường An ngó xa vòi vọi,
Lên xuống phong lưu cũng nước Trà.


Bến chiều Hà Nhai. Đây tả cảnh bến đò Hà Nhai (Tịnh Hà, Sơn Tịnh) lúc về chiều canh trên bến dưới thuyền rất sầm uất.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]