Trời đông hơi giá như đồng,
Cái cơ lai phục đã trong hỗ hàn.
Sang đông tiết hơi may lạnh lẽo,
Hội bế tàng chuyển máy âm dưong.
Lôi thôi chày nhạn khua sương,
Thấp thoáng bóng ngư câu tuyết.
Lăng hàn bích khắc tùng thiên xích,
Nại lạnh hoàng lưu cúc sổ hoa.
Ngoài quan sơn tuyết đóng sương pha,
Kẻ hào hứng chốn khê kiều đắc thú.
Điểm điểm trông chừng lĩnh sấu,
Phút tin xuân đã hé đầu cành.
Đành hay âm cực dương sinh.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]