Nợ có chết ai đâu, đòi mà chi, giả mà chi, cha tết;
Giời để sống lâu mãi, tiền cũng có, bạc cũng có, mẹ đời.


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám (quyển 3), Nhàn in Trịnh Văn Bích, 1929, tr. 102