Thiên hạ dại vô cùng, pháo nổ đì đùng thêm mất chó;
Ông nay khôn bất trị, rượu say tuý lý lại nằm mèo.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]