Thiên hạ dại vô cùng, pháo nổ đì đùng thêm mất chó;
Ông nay khôn bất trị, rượu say tuý lý lại nằm mèo.


Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Câu đối, Vĩnh Hưng Long thư quán, 1931