Mảnh tựa nhện tơ giăng Bích Hán,
Nhẹ hơn ve xác trút sơn lâm.
Một cơn gió mát bên trời nổi,
Ai biết vô tâm lại có tâm.

tửu tận tình do tại