Quân Hán lấy hết đất,
Khúc Sở vang bốn bề.
Đại vương chí lớn cạn,
Tiện thiếp sống làm chi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.