Mừng Tô Đam nay làm phó quận
Bạch vân ty gần cận chuyển về
Gầy còm thuốc bổ phải bê
Bên song ngâm những vần thơ tuyệt vời
Nước xuân tràn bờ nơi trồng liễu
Nắng tắt dần cuối nẻo vườn hoa
Nhớ ông vừa chợt nhận ra
Sáng mai tôi sẽ thăm qua bác chèo.