Rong chơi sông núi mùa xuân,
Cảnh quang đầy mắt không ngừng hứng vui.
Bảo hầu đem rượu theo nhiều,
Gặp nơi nào đẹp dừng chèo nâng ly.

tửu tận tình do tại