Lui triều tay áo phủ hương,
Quê xưa cứ mãi vấn vương trong lòng.
Nhà tranh có đến thăm không,
Có dài thêm trúc bên hông thư phòng.

tửu tận tình do tại