15/04/2024 16:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiểu cảnh vị Phùng phó sứ phú
小景為馮副使賦

Tác giả: Nghê Khiêm - 倪謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2019 22:59

 

Nguyên tác

春山春水足追逰,
滿目韶華興未休。
說與蒼頭多載酒,
景逢佳處即停舟。

Phiên âm

Xuân sơn xuân thuỷ túc truy du,
Mãn mục thiều hoa hứng vị hưu.
Thuyết dữ thương đầu[1] đa tái tửu,
Cảnh phùng giai xứ tức đình chu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Rong chơi sông núi mùa xuân,
Cảnh quang đầy mắt không ngừng hứng vui.
Bảo hầu đem rượu theo nhiều,
Gặp nơi nào đẹp dừng chèo nâng ly.
[1] Chỉ người hầu, nô bộc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nghê Khiêm » Tiểu cảnh vị Phùng phó sứ phú