Lầu hoa ấm, thước ngưng kêu,
Rồi thâm khuê báo mừng reo yên nhà.
Vui cười trẻ khóc oa oa,
Triều về màn vén nhìn qua nhiều lần.

tửu tận tình do tại