Ở chung Phán thuỷ hái rau cần,
Bạn bè thích hợp một mình anh.
Sợ thấy cánh buồm rời khỏi bến,
Buồn trông chiều xuống, biệt sao đành.

tửu tận tình do tại