Bá nghiệp sơn hà còn đó
Ba đài không trở lại xuân
Tây Lăng ngày xưa tráng lệ
Giờ đây tùng bách bụi trần
Tay múa như mây mỏng mảnh
Hồng nhan vùi dưới cỏ xanh
Từng nghe rằng Văn Tử Kính
Nói về ca kỹ không đành

tửu tận tình do tại