Nhớ Bác đồi cây trưa lắng im
Cây cao cây thấp, đứng trông tìm
Bầy em áo trắng đem mây trắng
Nắng sáng cành xanh tụ bóng chim


Vật Lại 1970

Nguồn: Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 2007