Tuổi tiên sinh tám nhăm lại đặt
Hài cỏ lên mảnh đất Dương Châu
Bạn chơi còn mấy nấm mồ
Bạch dương tàn hết gốc khô chỉ còn
Năm mươi năm nhớ lần chơi trước
Người khác rồi non nước vẫn xưa
Loạn ly già Đỗ nghèo xơ
Một đồng tiền vẫn nằm thừa đáy bao
Trời tháng ba mận đào hồng trắng
Chống gậy cùng bác xuống thuyền câu
Thành xa mặt nóng chén sầu
Đem bao ra mở trước mầu nước xanh
Tiền Vạn Lịch rành rành thấy rõ
Hiệu tiên triều lệ nhỏ mắt say

tửu tận tình do tại